oud kokusu nedir ?

oud kokusu nedir ?

oud kokusu nedir ?

oud kokusu nedir ?

oud kokusu nedir ?
oud kokusu nedir ?

oud kokusu, hindistan, endonezya, filipinler ve di?er güneydo?u asya ülkelerinde yeti?en agar a?ac?ndan elde edilen esansiyel ya??n karakteristik kokusudur. agar a?ac?n?n odunu, do?al olarak ortaya ç?kan bir mantar enfeksiyonu sonras?nda üretti?i reçine gibi bir madde olan agarwood'u üretir. bu reçine, farkl? i?lemlerle, özellikle de buhar distilasyonu veya hidrodistilasyon yöntemleri kullan?larak ya?a dönü?türülür. oud esansiyel ya??, son derece yo?un ve karma??k bir kokuya sahiptir.
oud kokusu, baharatl?, odunsu ve hafif tatl? bir koku olarak tan?mlan?r. oud ya??, safran, paçuli, vetiver, gül, biberiye, sedir a?ac? ve di?er do?al aromalarla kar??t?r?larak birçok farkl? koku profili olu?turmak için kullan?labilir. ayr?ca, birçok lüks parfüm markas? da oud kokusunu parfümlerinin ana notalar?ndan biri olarak kullanmaktad?r.
oud kokusu, orta do?u, asya ve avrupa'da popülerdir ve pahal? bir koku olarak kabul edilir. bunun nedeni, agar a?ac?n?n nadir ve pahal? bir a?aç türü olmas?d?r. ayr?ca, oud ya?? üretimi oldukça zahmetli bir i?lemdir ve uzun y?llar sürebilir, bu da maliyetleri art?r?r. ancak, oud kokusu, yo?unlu?u ve karakteristik kokusu nedeniyle birçok ki?i taraf?ndan benzersiz ve lüks bir koku olarak kabul edilir.
https://www.mojparfum.com/

deneme