parfüm nedir ve nas?l yap?l?r?

parfüm nedir ve nas?l yap?l?r?

parfüm nedir ve nas?l yap?l?r?

parfüm nedir ve nas?l yap?l?r?

parfüm nedir ve nas?l yap?l?r?
parfüm nedir ve nas?l yap?l?r?

• parfüm, bir koku maddesi olarak kullan?lan bitki, hayvan veya sintetik maddelerin birle?imi ile yap?lan bir koku maddesidir. parfüm, günlük hayatta kullan?lan ki?isel bak?m ürünlerinin bir parças?d?r ve ki?inin kokusunu kolayca de?i?tirmesine olanak tan?r.
• parfümler, birçok farkl? koku maddesi ve alkol bazl? bir ta??y?c? madde kullan?larak yap?l?r. bunlar, gül, vanilya, bergamot, lavanta, musk ve benzeri kokular? içerebilir.
• parfümlerin yap?m?, koku maddelerinin belirli oranlarda birle?tirilmesi ve ta??y?c? madde (genellikle alkol) ile kar??t?r?lmas?ndan olu?ur. öncelikle, koku maddeleri belirli oranlarda bir kaba konur ve kar??t?r?l?r. daha sonra, ta??y?c? madde eklenir ve kar???m homojen hale gelene kadar iyice kar??t?r?l?r. son olarak, kar???m steril bir ?i?ede saklan?r ve mümkün oldu?unca uzun bir süre bekletilir, böylece koku maddeleri tam olarak çözülür ve birle?ir.
• bu yap?m süreci, birçok a?amadan olu?an ve koku maddelerinin belirli oranlarda birle?tirilmesi gerekti?i için özen gerektirir.
https://www.mojparfum.com/

deneme