@m.kelebeek

Yazar

Durum: 5 - 0 - 0 - 0 - 12.05.2022 22:35

Puan: 10 -

2 yıl önce kayıt oldu. 2.Nesil Yazar Yazar.

Henüz bio girmemiş.

erkek neden aldat?r

erkek neden aldat?rken ziyade insan neden anlat?r bence bu konuyu ele almak gerekiyor. psikolojik olarak; sosyal bir ö?renme olabilece?i ya da sevgiyi böyle adland?rabilece?i gibi ço?u zaman 'egoist' olmaktan ve 'a?a??l?k kompsleksi'ne ba?l? olarak ortaya ç?kt??? görülüyor. kad?n erkek fark etmeksizin.

hangi kitab? okuyorsun

emrah sefa gürkan hocam?zdan sadece tarihe ilgi duyanlar?n de?il herkesin okumas? gereken; neden o gün bu olmam??, bugün neden bu durumday?z sorular?n?z?n temel cevaplanmas?n? da sa?layak: bunu herkes bilir: tarihteki yanl?? sorulara do?ru cevaplar.

depresyona girmek

günümüzde toplumda resmen ayaklar alt?na al?nan, hafif bir üzgünlü?ü bile etiketleyince olu?an durum. halbuki gerçek depresyonun bir ne oldu?unu bilseler...
kimse ya?amas?n. ya?ayan da mutlaka bir uzman deste?i als?n.

dizi önerileri

fbı minvalinde cinayet ve kovalamacan?n yan? s?ra keskin bir zeka örne?i izlemek isterseniz kesinlikle ilk önerim (kal?n:the blacklist). her bölümünde ayr? bir durumla kar??la?acaks?n?z.
yine fbı ile çekilen dizilerden yaln?z bu sefer zeka, komedi birlikteli?i ar?yorsan?z eski de olsa mutlaka (kal?n:the mentalist) izlemelisiniz.

distopik dizi önerisi arayanlar ?ans vermediyse mini dizi (kal?n:black mirror)'a göz atabilir. pi?man olaca??n?z? dü?ünmüyorum fakat art arda izlenmemesi gereken belgesel tad?nda bir dizi.

tamamen haf?zas?n? kaybetmi? ve ard?nda karanl?klarla bulunan bir kad?n?n ba?rolde oldu?u s?k s?k polis ve kötü karakterlerin bir araya gelirken meraktan bir yandan ç?ld?raca??n?z(kal?n: blindspot)'a önerilerim aras?nda.

küçük çocuk anneleri için çal??ma ko?ullar?

bence bu mobbing sadece çocuklu anneler de?il, direkt kad?nlara yönelik bir durum. temelde yatan kad?na kar?? kontrol etme iste?i (!) kapsam?nda daha i?e girmeden sorduklar? ilk sorular 'evlenecek misin, çocuk yapacak m?s?n?' ?eklinde oluyor. üstelik sektör fark etmeksizin! as?l sorun ?u, kaç i?veren bu soruyu erkeklere soruyor? neredeyse hiç :) çözüm peki nerede? kesinlikle kad?na yüklenen bunca a??r toplumsal, sosyal kimlik yarg?lar?n?n y?k?lmas?. zira kad?n olmak bir suç olmad??? gibi erkeklerle e?it ko?ullarda e?it sorumluluklara sahip. önce e?itlik kavram?n? topluma kabul ettirmek gerekiyor zor da olsa malesef..
Henüz bir favori betim yok.

Toplam betim sayısı: 5

Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.